ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Jest to Umowa o świadczenie usług («Umowa») między Sherlockhost (zwanym również «nami» lub «naszą») oraz stroną wymienioną w odpowiednim Formularzu rejestracyjnym (określanym również jako «Użytkownik» i / lub «Klient» i / lub «Osoba» i / lub «Ty» i / lub «Twój») włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie (w tym wszelkie późniejsze formularze rejestracyjne, rejestracja online, jakiekolwiek zaakceptowane przez Użytkownika zgody lub formularze zamówień zwane także «Formularzami rejestracyjnymi»). Dotyczy to zakupów usług przez Użytkownika przez Formularz Rejestracyjny, formularz zamówienia lub za pośrednictwem panelu kontrolnego (zwanych razem «Usługami»). Niniejszy dokument obejmuje wszystkich użytkowników, podmioty stowarzyszone, subskrybentów i klientów (w tym, bez wyjątków, Użytkowników lub nie-Użytkowników, którzy posiadają banery lub łącza firmy Sherlockhost w celu promowania usług lub produktów Sherlockhost lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w której Sherlockhost jest pomysłodawca usług lub produktów), brokerów lub innych którzy rejestrują się, uzyskują usługi lub korzystają z produktów Sherlockhost lub z produktów lub usług osób trzecich oferowanych przez firmę Sherlockhost, uzyskanych za pośrednictwem podmiotów powiązanych z firmą Sherlockhost lub (i) którzy odwiedzają witrynę Sherlockhost lub stronę trzecią. ZNAJOMOŚĆ TREŚCI TEJ UMOWY JEST BARDZO WAŻNA GDY APLIKUJESZ, REJESTRUJESZ SIĘ LUB ZAPISUJESZ SIĘ DO UŻYWANIA USŁUG SHERLOCKHOST. UMOWA STANOWI KONTRAKT MIĘDZY TOBĄ A NAMI, BĘDĄC PODSUMOWANIEM ZAMÓWIENIA, OPISU USŁUG ORAZ TEGO POROZUMIENIA. KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG AKCEPTUJESZ TO POROZUMIENIE ORAZ ZGADZASZ SIĘ NA JEGO PRAWNE KONSEKWENCJE W ZWIĄZKU Z JEGO POSTANOWIENIAMI JAK I NA NASZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DO KTÓREGO SIĘ ODNOSI. Sherlockhost może zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę, w tym wszelkie zasady lub umowy, które są w niej zawarte, w dowolnym czasie i według własnego wyłącznego uznania. Te zmiany lub modyfikacje stają się skuteczne, gdy tylko zostaną opublikowane na stronie internetowej. Korzystanie z Witryny lub Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub modyfikacji stanowi akceptację niniejszej zmienionej Umowy. Nie korzystaj (ani nie kontynuuj) korzystania z naszej Witryny lub Usługi jeśli nie zgadzasz się z warunkami zmodyfikowanej wersji niniejszego postanowienia. Dodatkowo, Sherlockhost może powiadomić Cię poprzez e-mail o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy. Dlatego ważne jest, aby zaktualizować informacje o koncie. Sherlockhost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia e-mail, jeśli takie niepowodzenie wynika z niepodania/błędnego podania adresu email przez użytkownika.
 1. Świadczone usługi

1.1. Sherlockhost zobowiązuje się udostępnić Klientowi Usługi, które zostały uzgodnione pomiędzy Sherlockhost i Klientem, gdy zostaną wybrane przez Klienta za pośrednictwem panelu sterowania i / lub formularza zamówienia, umieszczonego na stronie sherlockhost.pl.
 1. Płatności

2.1. PayPal to metoda płatności zalecana przez Sherlockhost. Zakup naszych usług umożliwia firmie Sherlockhost zainicjowanie planu płatności cyklicznych dla Twojego konta. Zostaniesz automatycznie ponownie rozliczony za produkty i usługi, które wybierzesz. Dalsze korzystanie z produktów i usług dostarczanych przez Sherlockhost oznacza akceptację Warunków korzystania z usługi Sherlockhost i związanych z tym ewentualnych podwyżek cen. Ponadto udzielasz Sherlockhost pozwolenia na obciążenie Twojej karty kredytowej (lub PayPal) za wszystkie zamówione usługi. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do jakiegokolwiek produktu lub usługi. Jeśli przetworzona płatność za produkty lub usługi zostanie odrzucona, Twoje konto może zostać zablokowane z powodu braku płatności. Uniemożliwi to uzyskanie dostępu Twojej witryny lub/i poczty e-mail.
 • W PRZYPADKU ANULACJI USŁUGI/KONTA, WSZYSTKIE KOPIE STRONY INTERNETOWEJ, PLIKÓW I E-MAIL SĄ TRWALE I NIEODWRACALNIE USUWANE Z NASZYCH SERWERÓW.
 • W przypadku zawieszenia konta za niepłacenie usług/produktów, ponowna aktywacja nastąpi tylko wtedy, gdy wszystkie zaległe płatności zostaną uregulowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za brakujące lub usunięte informacje po ponownej aktywacji.

Klient zgadza się, na wysyłanie faktur za usługi świadczone przez Sherlockhost drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Klienta w zakładce «Informacje kontaktowe». Klient ma prawo zażądać papierowej wersji faktury od Sherlockhost, uiszczając odpowiednią opłatę administracyjną. Adres e-mail podany przez Klienta w zakładce «Informacje kontaktowe» musi być; 1) ważny, 2) aktywny i 3) dostępne siedem (7) dni w tygodniu, Klient nie może zgłaszać roszczeń w stosunku do Sherlockhost, jeśli nie otrzyma faktury e-mailowej. Ponadto Sherlockhost powiadomi klienta, w panelu użytkownika, o wszystkich fakturach, które zostały wystawione oraz o statusie płatności takich faktur.

2.2. W momencie zawarcia Umowy Klienta na Usługi, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, potwierdzającą opłaty należne Sherlockhost. Klient otrzymuje miesięczny rachunek rozliczeniowy na następny miesiąc. Miesięczne zestawienie opłat odzwierciedla wszelkie zmiany opłat, które wejdą w życie po upływie trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.3 niniejszego dokumentu..

2.3. Aktualne stawki można sprawdzić na stronie sherlockhost.pl. Sherlockhost zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, dopłat i miesięcznych opłat lub do ustanowienia nowych opłat w dowolnym momencie. Ponadto Sherlockhost może promować specjalne oferty próbne; Jeśli Sherlockhost nie otrzyma pełnej kwoty salda konta Usługobiorcy w ciągu czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury, Usługi Klienta mogą zostać zawieszone. Konto pozostaje zawieszone przez maksymalnie 30 dni. Jeśli płatność nie zostanie odnotowana po upływie trzydziestu (30) dni, Sherlockhost usunie wszystkie dane z serwera. Ponadto klient zostanie obciążony kosztami za wykorzystane zasoby w okresie 30 dni w ramach wykorzystanego planu taryfowego.

2.4. Odpowiedzialność klienta za płatności
Klient zobowiązuje się zapłacić Sherlockhost za Usługi, które Klient zamówi w Formularzu zamówienia i / lub w panelu kontrolnym, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość zamawianej Usługi, żądany okres świadczenia Usługi oraz inne informacje wymagane przez Sherlockhost do dostarczania i fakturowania Usługi.
 1. Licencjonowanie

Użytkownik niniejszym udziela firmie Sherlockhost niewyłącznego, wolnego od opłat, światowego prawa i licencji zarówno podczas Okresu początkowego, jak i każdego kolejnego Okresu, w celu wykonania następujących czynności, jeśli jest to konieczne do wykonania Usług:
— Digitalizować, konwertować, instalować, przesyłać, wybierać, zamawiać, aranżować, kompilować, łączyć, synchronizować, wykorzystywać, powielać, przechowywać, przetwarzać, pobierać, transmitować, rozpowszechniać, publikować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać i linkować Treści użytkownika; oraz — tworzyć archiwalne lub zapasowe kopie Zawartości użytkownika i strony WWW Użytkownika.

— Oprócz wyżej wymienionych uprawnień, Sherlockhost nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w Treści użytkownika, Użytkownik zachowuje wszystkie takie prawa.

— Według własnego uznania Sherlockhost zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania, zawieszenia, przeniesienia, zmiany, modyfikacji, poprawienia, programu lub podjęcia jakichkolwiek innych działań naprawczych w celu ochrony stabilności i integralności Usług (w tym modyfikowanie, poprawianie, zmienianie, programowanie lub podejmowanie jakichkolwiek innych działań naprawczych dotyczących złośliwego kodu, oprogramowania lub związanej z nim działalności, Treści użytkownika i / lub witryn internetowych) i / lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami lub wymogami rządowymi, żądaniami organów ścigania lub unikaniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Użytkownik zobowiązuje się również do zwolnienia Sherlockhost z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego postępowania.
 1. Treści udostępniane przez Sherlockhost

4.1. Z wyjątkiem Treści użytkownika, wszystkie treści dostępne za pośrednictwem Usług, w tym, bez ograniczeń, wszelkie narzędzia do tworzenia witryn, szablony stron, motywy, projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, oprogramowanie, audio i inne pliki oraz ich wybór i aranżacja i całe oprogramowanie używane do świadczenia Usług (zwane łącznie «Treścią Sherlockhost») są własnością Sherlockhost lub jej licencjodawców. Żadne Treści Sherlockhost nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane, oprawiane, reprodukowane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, publikowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, inne niż jako wyraźnie dozwolone przez Sherlockhost. Użytkownikowi nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani w inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowego lub innych tajemnic handlowych Sherlockhost. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Treści Sherlockhost innych niż te, które są wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie, jest zabronione i automatycznie skutkuje wygaśnięciem twoich praw dotyczących korzystania z Usług oraz zawartej w niniejszym dokumencie treści Sherlockhost. Wszelkie prawa Sherlockhost lub licencjodawców, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone dla Sherlockhost i jej licencjodawców. Wszelkie dozwolone użycie Treści Sherlockhost podlega warunkom odpowiedniej licencji. Użytkownicy nie będą usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub kredytów fotograficznych pojawiających się na Treści Sherlockhost, gdy Użytkownik uzyskał prawo do używania. Jakiekolwiek naruszenie tej części (4.1) zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1. Jeśli Sherlockhost dostarczy ograniczoną gwarancję, te ograniczone gwarancje są nieważne, jeśli Klient nie zastosuje się do Warunków korzystania z usługi Sherlockhost i innych zasad lub złamie niniejszą Umowę.
5.2. Treść informacji przekazywanych za pośrednictwem urządzeń Sherlockhost’a nie jest monitorowana, Sherlockhost nie kontroluje jej. Korzystanie z Usług lub jakichkolwiek informacji zawartych w nich odbywa się na własne ryzyko Klienta.  

Warunki usługi

Treści

Wszystkie usługi świadczone przez Sherlockhost mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Przesyłanie, przechowywanie lub prezentowanie jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów naruszających jakiekolwiek prawo USA lub UE jest surowo zabronione. Dotyczy to między innymi: materiałów chronionych prawami autorskimi, materiałów uznanych przez nas za groźne lub nieprzyzwoitych, materiałów chronionych tajemnicą handlową i innymi ustawami. Subskrybent zgadza się zabezpieczyć Sherlockhost przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania z usługi, które szkodzą subskrybentowi lub jakiejkolwiek innej stronie. Sherlockhost zabraniają hostowania stron internetowych kwalifikujących się do poniższych kategorii:
 • Materiały pornograficzne, w tym materiały o charakterze seksualnym, nieprzyzwoitym lub agresywnym;
 • Proxy i anonimizer;
 • Crackowane i hackowane strony;
 • Strony promujące nielegalną działalność;
 • Usługi związane z Torrentami;
 • Strony typu AutoSurf;
 • Archiwalne pliki/foldery;
 • Strony z loteriami;
 • Czaty, IRC;
 • Dystrybucja audio / wideo.
Uwaga: wszelkie treści pornograficzne lub związane z seksem są zabronione. Obejmuje to witryny, które mogą sugerować treści seksualne lub linki do treści dla dorosłych. Dotyczy to również witryn promujących wszelkie nielegalne działania lub zawierających treści, które mogą być szkodliwe dla serwerów Sherlockhost lub innych serwerów internetowych. Odsyłacze do takich materiałów są również zabronione. W celu dalszego wyjaśnienia któregokolwiek z tych pytań, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia. Sherlockhost ma ostateczną decyzję dotyczącą tego, co stanowi naruszenie tego przepisu. Sherlockhost zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia dowolnej witryny w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Naruszenie praw autorskich

Będziemy postępować zgodnie z DMCA podczas obsługi zgłoszeń o naruszeniu przepisów.

Wykorzystanie zasobów systemowych

Będziemy dokładali wszelkich starań aby oddzielić działania użytkowników na jednym serwerze od siebie nawzajem. Jeśli jednak zespół administracyjny systemu Sherlockhost ustali, że konto wykorzystuje niedopuszczalną ilość zasobów systemowych, Sherlockhost może tymczasowo zawiesić konto, o którym mowa. Komunikat «Unacceptable amount» oznacza, że działania na koncie wpływają na efektywność innych kont, przez co są wolniejsze, mniej stabilne lub/i mniej bezpieczne. W skrajnych przypadkach jeśli personel Sherlockhost uzna to za konieczne, do użytkownika może zostać wysłane zawiadomienie, dając mu siedem (7) dni na zwiększenie pakietu hostingowego na zalecany przez personel Sherlockhost lub na znalezienie nowego dostawcy. Będziemy dokładali wszelkich starań aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Sherlockhost ma wyłączne prawo do decydowania o tym, co stanowi naruszenie tego postanowienia. Każde konto będzie analizowane indywidualnie. Wysyłanie spamu lub bloków reklamowych jest surowo zabronione. Po wykryciu takich działań profil Użytkownika zostanie natychmiast zablokowany, a Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy. Sherlockhost nie prowadzi współpracy z użytkownikami dopuszczającymi się takich działań. Ostrzeżenie! Blokowanie witryn użytkownika w ciągu 24 godzin może nastąpić z następujących powodów: — Jeśli wystąpi niesprawność oprogramowania technicznego lub wystąpią inne problemy. — Jeśli wystąpi nadmierne korzystanie z zasobów serwera przez Klienta, co może prowadzić do zauważalnego obniżenia jakości działania serwera Sherlockhost. Sherlockhost zastrzega sobie prawo do zalecenia Klientowi alternatywnego planu taryfowego o wyższych limitach zasobów, aby nie przeciążać systemu.

Kopie zapasowe

Sherlockhost wykonuje nocne kopie zapasowe wszystkich serwerów. W okresie testowym również wykonywane są kopie. Przechowujemy cztery ostatnie kopie. Jeżeli zajęta przestrzeń dyskowa na koncie przekracza 5GB nie jest wykonywana kopia zapasowa.

SPAM

Spamowanie lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail z dowolnego serwera Sherlockhost lub używanie zwrotnego adresu e-mail, który jest utrzymywany na serwerze Sherlockhost, jest surowo zabronione. Podobnie, użycie SPAM’u do nagłośnienia hostowanej witryny Sherlockhost również stanowi naruszenie. Sherlockhost ma wyłączne prawo do decydowania o tym, co stanowi naruszenie tego postanowienia. Witryny, które naruszają nasze zasady Sherlockhost, zostaną natychmiast zawieszone.

Rezygnacja

Żądania anulowania usługi należy składać za pośrednictwem panelu sterowania. Podaj szczegółową listę usług, które chcesz anulować, a także potwierdzenie, że pobrałeś kopię zapasową wszystkich wymaganych plików.

Zwroty

Zwroty są dostępne przez 30 dni po zakupie dowolnego planu hostingowego Sherlockhost. Gwarantujemy zwrot całej kwoty, jeśli klient jest niezadowolony z usługi. Odmówimy zwrotu pieniędzy w przypadkach, w których klient korzystał z naszych usług w niewłaściwy sposób, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego dokumentu lub zgodnie z opisem w umowie 3. dotyczącym wykorzystania zasobów systemowych. Zwrot pieniędzy nie jest dostępny dla poniższych produktów/usług:
 • Rejestracja/Transfer/Odnowienie Domeny
 • Adres IP

Okres testowy

Sherlockhost zapewnia siedmiodniowy (7) -dniowy okres testowy dla każdego użytkownika, który chce przetestować hosting przed podpisaniem umowy. Konto testowe ma ograniczone możliwości zapobiegające nielegalnym działaniom. Konto testowe zostanie automatycznie usunięte po okresie próbnym. Wszystkie dane zostaną automatycznie usunięte po upływie 7-dniowego okresu. Aby uniknąć tego usunięcia, należy wykupić odpowiedni plan i opłacić go.